វិធីប្រើ Application K Plus ធានាគារកសិករថៃ ទិញលុយប៉ិតខញ លុយដិចិថល

https://youtu.be/aos3I6vlCj0

ចុចស្ម័គ្រ https://bx.in.th/ref/6c4aXs/ ≡ Register
ឯកសារដែលត្រូវប្រើ
1 លិខិតឆ្លងដែន
2 អាស័យដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃ
3 បញ្ជីធានាគារថៃ (ណែនាំកសិករថៃ)
លេខប្រៃសណីយ៍ថៃ https://goo.gl/cLKTRR
https://youtu.be/aos3I6vlCj0

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *